Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy (zadávání veřejných zakázek)

V současné době společnost Moravia Medical Services, a.s. poskytuje služby v oblasti zadávaní veřejných zakázek pro celou škálu veřejných zadavatelů z řad nemocnic, poliklink, domovů pro seniory či dlouhodobě nemocné.

Zadávaní veřejných zakázek.
Současná právní úprava zadávání veřejných zakázek je obsahem zvláštního zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, který vstoupil v platnost 1.7.2006 (dále jen Zákon).

Vymezení pojmu veřejná zakázka je stanovena v ustanovení § 7 Zákona, kdy veřejnou zakázkou je zakázka realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Veřejná zakázka, kterou je zadavatel povinen zadat podle tohoto zákona, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Podle předmětu se dělí veřejné zakázky na:

A dále se dělí podle výše jejich předpokládané hodnoty na:

Veřejné zakázky představují velice citlivou oblast, ve které dochází k nakládání s veřejnými prostředky velkého rozsahu a proto je zde kladen důraz na přísné dodržování Zákonem stanovených zásad.

V důsledku rozvoje komunikačních technologií a trendů i tento Zákon prošel několika úpravami zejména pak zákonnou úpravou, která specifikuje elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek – PROFIL ZADAVATELE

Profil zadavatele

Profil zadavatele je vymezen v § 17 písm. x) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů jako elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle tohoto zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele. Za účelem podrobného výkladu vyhlášky zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj Metodický pokyn.

Jako elektronický nástroj musí profil zadavatele splňovat požadavky stanovené § 149 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody.

S účinností od 1. 1. 2013 je zadavatel povinen v souladu s § 9 odst. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele uveřejňovat základní vybrané informace o veřejné zakázce uveřejněné na profilu zadavatele v podobě strukturovaných dat. K 1. 1. 2013 byl tedy zadavatel povinen zajistit úpravu svého profilu zadavatele tak, aby byl profil zadavatele v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 133/2012 Sb.

Nejpoužívanější poskytovatelé elektronických nástrojů - Profil zadavatele

https://www.gemin.cz
https://www.vhodne-uverejneni.cz
https://stavebnionline.cz
https://www.profilzadavatele.cz
http://www.e-zakazky.cz
http://www.ezak.cz

Zajímavé odkazy:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ministerstvo pro místní rozvoj
Dodatek k úřednímu věstníku Evropské unie
Věstník veřejných zakázek
Formuláře k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Klasifikace a číselníky (CPV, ZUJ, NUTS)